Regulamin promocji

Regulamin Promocji HONEYMOON

 

§ 1. Organizator

 

Organizatorem Promocji jest szkołą językowa GROY Learning z siedzibą w Katowicach,
przy ul. 1 Maja 9, prowadzona przez GROY Group wpisaną do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, dla której został nadany NIP: 9541198076,
numer REGON: 277843778, e-mail:  lekcje@groy.pl.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Kurs – dowolny kurs językowy prowadzony przez GROY Learning;
 2. Okres promocyjny – okres obowiązywania promocji, trwający od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2021 lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Promocję;
 3. Promocja – akcja promocyjna prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Regulamin GROY Learning – regulamin szkoły językowej GROY Learning, organizatora akcji promocyjnej;
 6. Uczestnik – osoba biorąca udział w kursie, która jest jednocześnie Klientem i w swoim imieniu podpisała Umowę lub osoba wskazana przez Klienta w Umowie, która nabywa prawa po podpisaniu umowy;
 7. Klient – zamawiający zawierający umowę, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 8. Polecający – Klient lub Uczestnik promocji, polecający GROY Learning w ramach Promocji Osobie poleconej;
 9. Osoba polecona – Klient lub Uczestnik promocji, polecony w ramach Promocji przez Polecającego;
 10. Umowa – Umowa świadczenia usług w zakresie szkolenia językowego prowadzonego przez GROY Learning.

 

§ 3. Zasady promocji

 

 1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom i Klientom GROY Learning, którzy spełnią opisane poniżej warunki, rabatu w opłacie za udział w Kursie organizowanym przez GROY Learning.
 2. Polecający otrzyma rabat w przypadku, w którym w Okresie promocyjnym:
  1. zawarł Umowę i jego Umowa nadal trwa lub zawrze Umowę w Okresie promocyjnym;
  2. w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy przez Osobę polecaną prześle na adres e-mail: lekcje@groy.pl informację o Osobie polecanej obejmującą jego imię i nazwisko;
  3. polubi przynajmniej jeden z profili GROY Group w mediach społecznościowych tj. na Instagramie, Facebooku lub Linked In;
  4. nie skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy, przewidzianego w § 12 Regulaminu GROY Learning, dotyczącego Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  5. Osoba polecona otrzyma rabat w przypadku, w którym w Okresie promocyjnym:
  6. zawrze Umowę;
  7. w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy prześle na adres e-mail: lekcje@groy.pl informację o Polecającym obejmującą jego imię i nazwisko;
  8. polubi przynajmniej jeden z profili GROY Group w mediach społecznościowych tj. na Instagramie, Facebooku lub Linked In;
  9. nie skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy, przewidzianego w § 12 Regulaminu GROY Learning, dotyczącego Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu:
 4. Polecający otrzyma rabat w wysokości 100% jednomiesięcznej odpłatności za kurs (miesiąc nauki gratis),
 5. Osoba polecona otrzyma rabat w wysokości 10% całkowitej wartości dowolnego kursu organizowanego przez GROY Learning, niezależnie od czasu trwania kursu oraz jego wartości.
 6. Do skorzystania z Promocji nie jest wymagane, aby Polecający i Osoba polecana byli Uczestnikami tego samego Kursu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w GROY Learning.

 

§ 4. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłosić pisemnie na adres Organizatora lub na adres e-mail: lekcje@groy.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia
 3. W przypadku, w którym Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została
 4. Organizator poinformuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej lub tradycyjnej, w sposób tożsamy ze sposobem złożenia

 

§ 5. Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z Promocją jest
 2. Skorzystanie z praw wynikających z zasad ochrony danych osobowych jest możliwe poprzez kontakt z Organizatorem drogą e-mail: info@groy.pl lub listownie poprzez przesłanie listu na adres Organizatora z dopiskiem „RODO”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzanie głównie w celu realizacji zasad promocji i rozpatrzenia reklamacji tj. w związku z dążeniem lub realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej groylearning.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Informacje te stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szkoły.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2021

 

 

 

Regulamin Promocji Certyfikat za darmo

 

§ 1. Organizator

 

Organizatorem Promocji jest szkołą językowa GROY Learning z siedzibą w Katowicach,
przy ul. 1 Maja 9, prowadzona przez GROY Group wpisaną do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, dla której został nadany NIP: 9541198076,
numer REGON: 277843778, e-mail:  lekcje@groy.pl.

 

§ 2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Kurs – dowolny kurs językowy prowadzony przez GROY Learning;
 2. Okres promocyjny – okres obowiązywania promocji, trwający od dnia ogłoszenia promocji do dnia jej odwołania na stronie internetowej groylearing.pl;
 3. Promocja – akcja promocyjna prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Regulamin GROY Learning – regulamin szkoły językowej GROY Learning, organizatora akcji promocyjnej dostępny na stronie internetowej www.groylearning.pl;
 6. Certyfikat – imienny dokument zaświadczający o poziomie znajomości języka obcego;
 7. Klient – zamawiający zawierający Umowę świadczenia usług w zakresie szkolenia językowego lub osoba zainteresowana skorzystaniem z Promocji, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 8. Umowa – Umowa świadczenia usług w zakresie szkolenia językowego prowadzonego przez GROY Learning.

 

§ 3. Zasady promocji

 

 1. Promocja polega na przyznaniu i wydaniu każdej osobie, która spełni opisane poniżej warunki, bezpłatnie Certyfikatu określającego poziom znajomości języka obcego.
 2. Klient otrzyma bezpłatnie Certyfikat w przypadku, w którym w Okresie promocyjnym:
  1. wypełni test oceniający poziom znajomości języka obcego lub zawrze Umowę lub zgłosi chęć zawarcia Umowy z GROY Learning na dowolny kurs językowy w okresie objętym promocją;
  2. polubi przynajmniej jeden z profili GROY Group w mediach społecznościowych tj. na Instagramie, Facebooku lub Linked In;
  3. udostępni na swoim profilu jeden z postów GROY Learning zamieszczony na profilach GROY Group w mediach społecznościowych tj. na Instagramie, Facebooku lub Linked In;
  4. doda komentarz w wizytówce GROY Group na stronie internetowej www.google.pl;
  5. prześle na adres e-mail: lekcje@groy.pl informację o spełnieniu wszystkich warunków Promocji i chęci skorzystania z Promocji;
  6. nie skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy, przewidzianego w § 12 Regulaminu GROY Learning, dotyczącego Prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma:
 4. rabat w wysokości 100% wartości imiennego Certyfikatu znajomości języka obcego w ramach kursów językowego organizowanego przez GROY Learning.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

 

§ 4. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłosić pisemnie na adres Organizatora lub na adres e-mail: lekcje@groy.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia
 3. W przypadku, w którym Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została
 4. Organizator poinformuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej lub tradycyjnej, w sposób tożsamy ze sposobem złożenia

 

§ 5. Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z Promocją jest
 2. Skorzystanie z praw wynikających z zasad ochrony danych osobowych jest możliwe poprzez kontakt z Organizatorem drogą e-mail: info@groy.pl lub listownie poprzez przesłanie listu na adres Organizatora z dopiskiem „RODO”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzanie głównie w celu realizacji zasad promocji i rozpatrzenia reklamacji tj. w związku z dążeniem lub realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Pełne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej groylearning.pl.

 

§ 6. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Informacje te stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szkoły.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2021
Wózek sklepowy
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0